အေျခခံပညာေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၈၅,၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ေန | DVB