သူနာျပဳေက်ာင္းဆင္းမ်ား ဝန္ထမ္းမလုပ္ရင္ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေပးရမည့္ကိစၥ ဆိုင္းငံ့မည္ | DVB