အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္မႈ အခန္းက႑ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္လို ျမႇင့္တင္မလဲ | DVB