ေတာင္းဆုိခ်က္မရ၍ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ | DVB