နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ရြာလံုးကၽြတ္ေရာဂါျဖစ္ပြား၊ ၁ ဦးေသဆံုး | DVB