ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ ပိတ္မိေနသူ ၄ ဦးကုိ ကယ္ထုတ္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေန | DVB