အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မရ၍ ဆီးရီးယားတြင္ ဆႏၵျပ | DVB