မႏၱေလး စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ရတနာပုံတကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း သစ္ပင္ ၅ဝဝ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳး | DVB