လက္တဖက္တည္းရွိသည့္ မသန္စြမ္းမိန္းကေလး၏ အံ့ဖြယ္တေယာထိုးစြမ္းရည္ (႐ုပ္သံ) | DVB