ဦးကုိနီအမႈ ဦးေအာင္ဝင္းထြန္းကုိ စစ္ေမးခ်ိန္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေန႔တပုိင္းျဖင့္ ရပ္နား | DVB