ေၾကးနီစီမံကိန္း စက္ႀကီးေမာင္းအလုပ္သမားအား ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB