စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး က်င္းပ | DVB