သက္ႀကီးဝန္ထမ္းသီးသန္႔ စတားဘတ္ေကာ္ဖီဆုိင္ မကၠဆီကုိတြင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB