တပ္မေတာ္ထုတ္စာအုပ္တြင္ ဘဂၤါလီဓာတ္ပုံ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ ျမ၀တီစာေပတုိက္ ေတာင္းပန္ | DVB