နမၼတူတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပး၊ ရြာသား ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB