လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနမႈေၾကာင့္ ကန္ညီေနာင္ေက်းရြာသားမ်ား ထိတ္လန္႔ | DVB