ထုံးဘုိရဲဘက္စခန္းတြင္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ အက်ဥ္းသားတဦးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB