ရွမ္းျပည္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ သီးႏွံဖ်က္ပုိး ျပည္တြင္းမ်ဳိးစိတ္ဟု စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ေျပာ | DVB