လယ္ယာထြက္ကုန္ေဈးႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး အဓိကက်သည့္ ေဈးကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိေသး | DVB