နမ့္စန္ ေျပာင္းခင္း ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္တြင္ သီးႏွံဖ်က္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုး က်ေရာက္ | DVB