သိမ္းဆည္းေျမကိစၥ ေျမစစ္မူ၀ါဒမ်ားကို ေသခ်ာမသိဟု ဒုသမၼတ ေ၀ဖန္ | DVB