စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးႏုိင္ၿပီဟု ေကာ္မရွင္ေၾကညာ | DVB