မဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုတြင္ ဝင္မၿပိဳင္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖ်က္သိမ္း | DVB