ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕စီမံကိန္းအတြက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ ေျမရွိင္မ်ားကုိ ေျမကြက္ ထပ္မံေပးအပ္ | DVB