အာဏာရွင္ေခတ္ အသံုးအႏႈန္းကို တပ္မေတာ္ကန္႔ကြက္ | DVB