သီးႏွံဖ်က္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပုိး ေတြ႔ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္ တုိက္တြန္း | DVB