ရခိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈက ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB