ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမဧက ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ | DVB