မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္မည္ဟု သမၼတေျပာ | DVB