ဝိုင္းလိမ္တာႏွင့္ အားလုံးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားကုိ လက္မခံဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ေျပာ | DVB