အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသ မိုးရြာႏိုင္ | DVB