အႏုပညာရွင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး မူးယစ္ေဆး ဖမ္းေနတာလား | DVB