အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲဝင္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ | DVB