အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB