ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ဘယ္လိုထိခုိက္မႈေတြရွိလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB