ထိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ပါဝင္ျပသမည္ | DVB