ဒီေရေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တာက်ဳိးေပါက္၊ ေနအိမ္ ၃၀ ခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ | DVB