ဇူလိုင္လအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာ | DVB