ေရႏွစ္အသတ္ခံရသည့္ ကေလးအမႈ ၂ လ ၾကာသည္အထိ တရားခံ မေပၚေသး | DVB