ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ပဲခူးေဒသ ေရႀကီးမႈအေျခအေနျပ ၿဂိဳဟ္တုပုံရိပ္သုံး ေျမပုံမ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB