အပူလႈိင္းေၾကာင့္ နယ္သာလန္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ ေရျပတ္ေတာက္မႈျဖင့္ ႀကံဳေနရ | DVB