အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လစာမညီမၽွမႈေၾကာင့္ ဆရာဝန္သစ္မ်ား အစိုးရေဆး႐ံုတြင္ ဝင္လုပ္ရန္ ခက္ခဲေန | DVB