ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္  ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဝက္ေရာဂါ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး | DVB