နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္  အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ | DVB