နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာသား ၁ ဦးကို ပေလာင္တပ္ဖြဲ႔က ႐ိုက္ႏွက္မႈျဖစ္ပြား | DVB