သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ထဲမွာ ေသသည္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏုိင္ရန္ အဆိုတင္ | DVB