လူမင္း၊ ယုန္ေလး၊ ထားထက္ထက္တို႔ ပါဝင္သည့္ လူၾကမ္းတေယာက္ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB