ကာလရွည္ မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသမားမ်ား အခက္ႀကဳံ | DVB