႐ုရွား ႏုိင္ငံတကာ စစ္ေရးစြမး္ရည္ၿပိဳင္ပြဲ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ကားေမာငး္ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB