“သမိုင္းေဖ်ာက္ အဖိႏွိပ္ခံ ကူကီးလူမ်ဳိးမ်ား” စာအုပ္မိတ္ဆက္ | DVB